Pregled sadržaja brojeva

2016

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2016:
*Tema broja
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
Mr Nataša PLAVŠIĆ
- Postupanje redovnih sudova po odlukama Ustavnog suda donetim u postupku po ustavnoj žalbi
*Ogledi
Radojka MARINKOVIĆ
- Upravni akti i naredbodavni akti
Dr Milena TRGOVČEVIĆ-PROKIĆ
- Izmene Zakona o overavanju potpisa, rukopisa i prepisa
*Nedoumice
Borivoje ŽIVKOVIĆ
- Rešenje o prestanku radnog odnosa i preobražaj radnog odnosa
*Nove pravosudne profesije
Prof. dr Nevena PETRUŠIĆ
Doc. dr Jelena ARSIĆ
- Posrednik u reševanju sporova: nova profesija ili stara opsesija? (I deo)
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Akademik prof. dr Miodrag N. SIMOVIĆ
Prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ
Doc,. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
- Zloupotreba oppojnih droga u njemačkom i švajcarskom pravu
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 2, februar 2016:
*Tema broja
Prof. dr Nataša MRVIĆ PETROVIĆ
- Promene predviđene u Nacrtu Zakona o izmenama i dopunama Krivičnog zakonika
*Ogledi
Dr Milovan MILIĆ
- Ortačko društvo u Zakonu o privrednim društvima - Prestanak ortačkog društva i svojstva ortaka
Ljubodrag PLJAKIĆ
- Diskreciona ovlašćenja u upravnim aktima Narodne banke Srbije u vršenju kontrolne funkcije nad poslovnim bankama
*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
- Pravna mogućnost da sud vrati u državinu vozilo vlasniku koje je odneto sa lica mesta paukom od strane Javnog komunalnog preduzeća Parking servis
*Nove pravosudne profesije
Prof. dr Nevena PETRUŠIĆ
Doc. dr Jelena ARSIĆ
- Posrednik u reševanju sporova: nova profesija ili stara opsesija? (II deo)
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Maja MIRKOVIĆ
Denis OMEROVIĆ
- Povijesni razvoj modela restorativne pravde s osvrtom na njegovu primjenu u sustavu maloljetničkog pravosuđa i pozitivnom zakonodavstvu Federacije BiH (I deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 3, mart 2016:
*Tema broja
Dr Ana OPAČIĆ
- Položaj korisnika finansijskih usluga i valutna klauzula koja štiti interes banke
*Ogledi
Vida PETROVIĆ ŠKERO
- Lišenje slobode duševno poremećenih lica - građanski pritvor i sudska zaštita
Dr Dragan OBRADOVIĆ
- Bitne karakteristike novog Zakona o oružju
*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
- Tanjug u raljama poistovećivanja medija i izdavača medija
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
- Pitanja i odgovori
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Maja MIRKOVIĆ
Denis OMEROVIĆ
- Povijesni razvoj modela restorativne pravde s osvrtom na njegovu primjenu u sustavu maloljetničkog pravosuđa i pozitivnom zakonodavstvu Federacije BiH (II deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 4, april 2016:
*Tema broja
Dr Gordana STANKOVIĆ
- Oficijelno pokretanje izvršnog postupka
*Ogledi
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
- Sadržaji i karakteristike novog Zakona o policiji Republike Srbije
Dr Dragiša B. SLIJEPČEVIĆ
- Stečaj povezanih privrednih društava
*Nedoumice
Dr U. KALABA
- Presuđena stvar u krivičnom postupku
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
- Pitanja i odgovori
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Mile DMIČIĆ
- O koncesijama u Bosni i Hercegovini, posebno u pravu Republike Srpske (I deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 5, maj 2016:
*Tema broja
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
- Novi Zakon o sportu, na prvi pogled
*Ogledi
Ljubica MILUTINOVIĆ
- Načelo efikasnosti i ekonomičnosti u Zakonu o izvršenju i obezbeđenju
Gordana AJNŠPILER POPOVIĆ
- Položaj zaposlenih u slučaju likvidacije poslodavca
*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
- Zasnivanje radnog odnosa sa posebnim osvrtom na probni rad
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
- Pitanja i odgovori
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Mile DMIČIĆ
- O koncesijama u Bosni i Hercegovini, posebno u pravu Republike Srpske (II deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 6, jun 2016:
*Tema broja
Gordana VIĆENTIJEVIĆ
- Radni vek i pravo na penziju - s posebnim osvrtom na penzionisanje žena
*Ogledi
Vesna BILBIJA
- Zakon o volontiranju - pola decenije primene
Zoran ROGIĆ
- Najvažnije izmene i novine u izvršenju na nepokretnsotima u Zakonu o izvršenju i obezbeđnju
*Nedoumice
Maja GLUŠČEVIĆ
- Pravo korisnika na isklučenje sa daljinskog grejanja
*Nove pravosudne profesije
Branislava APOSTOLOVIĆ
- Imenovanje, ovlašćenje i odgovornost javnih izvršitelja
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ
- Procesni položaj tuženog VS presuda zbog propuštanja
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 7, jul-avgust 2016:
*Tema broja
Milan IVOŠEVIĆ
- Radni odnos na određeno vreme
*Ogledi
Ljubodrag PLJAKIĆ
- Ozakonjenje objekta ili sticanje svojine na građevinskom objektu
Dr Velisav MARKOVIĆ
- Normativno uređenje delatnosti starih i umetničkih zanata i domaće radinosti
*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
- Validnost i konvalidacija Ddeklaracije o unapređenju odnosa sa Hrvatskom
Dragan U. KALABA
- Krivično delo falsifikovanje službene isprave iz člana 357. KZ u sudskoj praksi
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Doc. dr Marina M. SIMOVIĆ, dr Mustafa BISIĆ,
mr Amar M. BISIĆ, Faruk F. ZUPČEVIĆ
- Položaj pritvorenih i zatvorenih lica u Bosni i Hercegovini
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 9, septembar 2016:
*Tema broja
Prof. dr Milan MILOŠEVIĆ
- Predstojeća novela krivičnog zakonodavstva i dela terorističkog kriminaliteta
*Ogledi
Olga VUČKOVIĆ KIĆANOVIĆ
- Deset njčešćih problema u primeni Zakona o radu
Vesna BILBIJA
- Fleksibilno uređivanje nezakonitog otkaza ugovora o radu
*Nedoumice
Borivoje ŽIVKOVIĆ
- Parnični postupak za utvrđivanje nedozvoljenosti izvršenja
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
- Pitanja i odgovori
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Akademik prfo. dr Miodrag N. SIMOVIĆ
Prof. dr Dragan JOVAŠEVIĆ, prof. dr Vladimir M. SIMOVIĆ
- Nova zakonska rješenja u Federaciji BiH - osvrt na novelu Krivičnog zakona iz juna 2016. godine
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 10, oktobar 2016:
*Tema broja
Vesna NIKOLIĆ
- Disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenih iz ugla novog Zakona o policiji
*Ogledi
Dr Milovan MILIĆ
- Vođenje poslova komanditnog društva, zastupanje društva i prava i odgovornosti komanditora
Dragan U. KALABA
- Krivičnog delo razbojništvo iz člana 206. KZ u sudskoj praksi
Mr Zoran ČUKIĆ
- Poreklo kolektivnog ugovora
*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
- Kako stati na put zloupotrebama radnog odnosa na određeno vreme?
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore Srbije
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ
- Krivičnopravni sistem odmeravanja kazni u bosansko-hercegovačkom krivičnom zakonodavstvu (I deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 11, novembar 2016:
*Tema broja
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
Prof. dr Milan POČUČA
- Izvršavanje odluka u porodičnopravnoj zaštiti prema odredbama novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju Republike Srbije
*Ogledi
Danijela RAJKOVIĆ
- Novčana primanja zaposlenih u javnom sektoru
Dr Milovan MILIĆ
- Ulog, udeo i dobiti i gubitak komanditnog društva
*Nedoumice
Ljubodrag PLJAKIĆ
- Zaštita prava službenika u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave
*Nove pravosudne profesije
Mirijana DIMITRIJEVIĆ
- Troškovi izvršnoh postupka
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Osman N. JAŠAREVIĆ
- Krivičnopravni sistem odmeravanja kazni u bosansko-hercegovačkom krivičnom zakonodavstvu (II deo)
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

Sadržaj časopisa broj 12, decembar 2016:
*Tema broja
Ljubodrag PLJAKIĆ
- Osnovna načela novog Zakona o opštem upravnom postupku
*Ogledi
Julijana NEDELJKOVIĆ
- Načelo zabrane zloupotrebe prava u upravnom postupku
Maja GLUŠČEVIĆ
- Šteta kao izvor nastanka obaveze u obligacionom pravu
*Nedoumice
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
- Načelo formalnog legaliteta u praksi izvršenja sudskih odluka
*Nove pravosudne profesije
Stručni savet Javnobeležničke komore
- Pitanja i odgovori
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Prof. dr Milan BLAGOJEVIĆ
- Nezakonitosti ugovora o kreditu sa valutnom klauzulom u švajcarskom franku
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka

2015

Sadržaj časopisa broj 1, januar 2015:
*Tema broja
Borivoje ŽIVKOVIĆ
- Neujednačena pravna praksa i pravo na pravično suđenje
*Ogledi
Mr Bojan STANIVUK
- Pregled novina i specifičnih zakonskih odredbi u Zakonu o privatizaciji
Prof. dr Nebojša ŠARKIĆ
Mr Vladimir CRNJANSKI
- Osnovni principi obavljanja javnobeležničke službe i institut uskraćivanja javnobeležničkih radnji
*Nedoumice
Prof. dr Zoran IVOŠEVIĆ
- Privremeno u(ne)ređivanje penzija
*Šalter urednika
*Sudska praksa
- Javno pravo
- Privatno pravo
*Mišljenja ministarstva
*Bosna i Hercegovina
Ogledi
Dr Slobodan STANIŠIĆ
- Osiguranje stečajnog upravnika od odgovornosti za štetu u pravu Republike Srpske
Sudska praksa
*Sudska praksa Crne Gore
*Evropski sud za ljudska prava
*Indeks odluka