Pravna literatura

ZIO

Sporna pitanja u primeni Zakona o izvršenju i obezbeđenju/2017
Zbornik radova

Primena novog ZIO otvorila je neka pitanja praktične primene Zakona. Centralno pitanje je obaveza javnih izvršitelja da posreduju u sprovođenju izvršenja te delotvornosti ove norme, zatim razgraničenje nadležnosti između suda i javnog izvršitelja u postupcima sprovođenja izvršenja i obezbeđenja, sporna pitanja u primeni novog Zakona u vezi sa pravnim lekovima, pitanja naplate potraživanja kada ona proističu iz usvojenog plana reorganizacije u stečajnom postupku, kao i sporna pitanja primene Zakona u praksi, ali iz ugla javnih izvršitelja.

Format A5, obim 172 strane
Cena: 2.200,00 din.  1.550,00 din.

JAVNA-UPRAVA

Primena propisa u javnoj upravi/2017
Zbornik radova

Započeti proces reforme javne uprave u Republici Srbiji ima za cilj unapređenje rada javne uprave u skladu sa principima Evropskog administrativnog prostora. Ključni principi reforme su: pouzdanost, predvidivost, pravna sigurnost, otvorenost, transparentnost upravnog sistema, unapređenje učešća građana i drugih društvenih subjekata u radu javne uprave, odgovornost rada organa javne uprave, efikasnost i delotvornost, decentralizacija, depolitizacija, profesionalizacija, racionalizacija i modernizacija. Za sprovođenje ovih principa neophodno je unapređenje zakonodavnog okvira u upravnom postupanju na opštem nivou i odgovarajuća obuka za profesionalni razvoj zaposlenih u javnoj upravi.

Format A5, obim 260 strana
Cena: 2.400,00 din.  1.700,00 din.

Radno-pravo

Radno pravo/2017
Zbornik radova

Ovaj zbornik sadrži radove iz sfere rada koja se odnose na opšte propise i njihovu primenu, ali i na posebne propise i njihovu primenu, odnosno na opšte propise i sporove o pravima zaposlenih povodom zasnivanja, postojanja i prestanka radnog odnosa kao i na posebne propise i sporove o pravima zaposlenih u organima države, autonomne pokrajine i lokalne samouprave koji se tiču popune radnih mesta, zaštite prava i predstojeće normativne aktivnosti.

Format A5, obim 208 strana
Cena: 2.500,00 din.  1.750,00 din.

Upravni-postupak

Novi Zakon o opštem upravnom postupku/2017
Zbornik radova

Novi Zakon o opštem upravnom postupku (“Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 18/2016-dalje: Zakon), po- činje da se primenjuje od 1. 6. 2017. godine, izuzev odredaba člana 9, 103. i 207. koje su u primeni od 8. 6. 2016. godine. Zakon o opštem upravnom postupku predstavlja osnovni zakon za postupanje u svim upravnim stvarima, s tim da se pojedina pitanja upravnog postupka mogu posebnim zakonima urediti ako je to u pojedinim oblastima neophodno, ako je takvo uređivanje u saglasnosti sa osnovnim načelima određenim ovim zakonom i ako se time ne smanjuje nivo zaštite prava i pravnih interesa stranaka zajemčenih ovim zakonom. Zbog toga je naročito važno da celokupna pravnička javnost bude upoznata sa pravilima postupka propisanim ovim zakonom.

Format A5, 188 strana
Cena: 2.300,00 din.  1.600,00 din.

Kafansko-pravo

 

Kafansko pravo i ostalo
Autori: Zoran R. Tomić, Nataša S. Petrović Tomić

Knjigu "Kafansko pravo i ostalo" autori su (kako sami u predgovoru kažu) pisali: "sporo, dugo i neujednačenim ritmom", ali i tako da bude "raznovrsna (...), analitička, ponekad samo 'uzbunjivački površna', mestimice čak šaljiva, pa cinična – ili, pretežno, vrlo ozbiljna", uz to "atraktivna i aktuelna", a svakako "kritička, opominjuća, gorka" (...) "zbog opstajućeg dugogodišnjeg očajnog, sve goreg stanja prava, pravne struke (i nauke), pravde i pravne sigurnosti, ali i morala i etike u Srbiji". Pisana je "teško, ali sa zadovoljstvom". – Sa ovako malo pravih reči niko bolje od autora ne bi predstavio i preporučio knjigu koju imate u rukama. Oni su pronicljivom opservacijom uočili, analizirali, sintetizovali i na atraktivan način prezentovali zapažanja koja će nam pomoći da bolje razumemo stvarnost i u njoj nađemo puteve prema boljem životu.

Format A5, 183 strane
Cena: 800,00 din.

Sta-radite-bre

 

Šta radite, bre?
Autor: Zoran Ivošević

U ovim teškim vremenima, ispunjenim apatijom, strahovima i nemirom, ostao je još poneki glas razuma i savesti, da nas podseća “da smo ljudi iako smo Srbi“ i da bi trebalo da sačuvamo ljudsko dostojanstvo. Ostao je Zoran Ivošević kao čuvar vatre razuma, pravde, poštovanja ljudskih prava, primene zakona. Da podseća da primena zakona zavisi od činjenica, a ne od subjekata. Da podseća da bi svi pred zakonom trebalo da budu jednaki. On ne posustaje i “ne pristaje“, već istrajava na kritici i opomenama aktuelnoj vlasti već 20 godina svojim stručnim komentarima i opravdanim prozivkama za kršenje ljudskih prava i urušavanje institucija kontinuirano i u sve većem obimu. Zadivljuje sa kojom stručnošću govori o različitim temama i problemima iz različitih oblasti, analizirajući i aktuelna događanja, propise, uzroke i posledice. Niko nije pošteđen. Piše objektivno i argumentovano, sa jedinim kriterijumom da se “jednako postupa prema jednakima, a nejednako prema različitima i da opravdana kritika ima mesta ma kome bila upućena“.

Format A5, 195 strana
Cena: 850,00 din.

Komentar Zakona o zaštiti potrošača/2016
Autori: Dr Katarina Jovičić, Dr Vesna Dabetić-Trogrlić

Kako da najlakše ostvarite svoja prava?
*Zaštita, bezbednost i prava potrošača
*Nepoštena poslovna praksa
*Odgovornost za proizvode sa nedostatkom
*Potrošački prigovori/reklamacije i vansudsko rešavanje sporova

Zakon o zaštiti potrošača objavljen je u “Službenom glsaniku Republike Srbije”, br. 62/2014 i primenjuje se od 21. septembra 2014. godine, tri meseca od dana stupanja na snagu. Razloga za njegovo donošenje, samo četiri godine nakon usvajanja ranije zakona, bilo je više, a pre svega se nametnula potreba za potpunim implementiranjem pravnih tekovina Evropske unije u potrošačko pravo Republike Srbije kao veoma dinamičnu oblast prava koja se konstantno menja. Komentar Zakona o zaštiti potrošača ima za svrhu da materiju zaštite potrošača približi građanima i svim drugim zainteresovanim licima. Namenjen je prvenstveno potrošačima kojima može da pomogne da se otklone izvesne nedoumice i objasne odrešeni pojmovi. Pored toga, iskustva u primeni ranijeg zakona su ukazala na nužnost daljeg osnaženja institucionalnog okvira zaštite potrošačka, što se ogleda u jasnom odrešivanju nadležnosti državnih organa i nevladinog sektora, posebno udruženja i saveza za zaštitu potrošača u ovoj oblasti, kao i u podsticanju njihove međusobne saradnje i zajedničkog delovanja. Korisne infomacije u Komentaru mogu naći i oni koji primenjuju Zakon ili sprovode nadzor nad njegovom primenom, posebno zbog primera koji ilustruju najčešće ili karakteristične situacije u kojima se događaju povrede Zakona. Na kraju Komentara su dati prilozi u vidu obrazaca koje su trgovci dužni da vode prema Zakonu o zaštiti potrošača u postupku reklamacija potrošača. Autori ostaju u uverenju da će prvo izdanje Komentara Zakona o zaštiti potrošača zainteresovanima omogućiti da obnove, upotpune ili prodube svoje znanje o potrošačkom pravu u Republici Srbiji.

Format B5, obim 380 strana
Cena: 1.980,00 din.  990,00 din.

Pocetak-primene-ZIO

Početak primene Zakona o izvršenju i obezbeđenju/2016
Zbornik radova

U sadržaju zbornika našlo se više tema za koje je Redakcija smatrala da su aktuelne, a na bazi prvih reakcija stručne javnosti na primenu Zakona. Između ostalog, daje se prikaz najspornijih odredaba koje su, po mišljenju autora, u suprotnosti sa klasičnim institutima građanskog procesnog prava ili izazivaju nedoumice u odnosu na rešenja iz ZPP, dat je prikaz postupka i neka sporna pitanja vezana za zajedničku prodaju nepokretnosti i pokretnih stvari, zatim delotvornost, domete i primenu pravnih lekova, posebnih tužbi koje mogu nastati kao rezultat nedoumica u postupku primene ZIO, izvršenje odluka iz porodičnopravne zaštite, rokovi za postupanje koje predviđa novi ZIO, javni izvršitelji - pitanje profesionalnog ponašanja, te etičkog standarda u njihovom radu koji se mora podići na najviši mogući nivo.

Format A5, 216 strana
Cena: 2.000,00 din.  1.000,00 din.

Radni-odnosi-u-javnom-sektoru

Radni odnosi u javnom sektoru/2016
Zbornik radova

Zbornik pruža mogućnost čitaocima da se bliže upoznaju sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave, Zakonom o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru i odredbama o radu u Zakonu o policiji. Ovi zakoni su usvojeni 2016. godine i pridružili su se podsistemu posebnih propisa sadržanih u Zakonu o javnim službama, Zakonu o državnim službenicima, Zakonu o Vojsci Srbije, Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji, Zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakonu o visokom obrazovanju, Zakonu o javnim preduzećima, Zakonu o javnim organizacijama i drugim zakonima koji pripadaju javnom sektoru. Posebni propisi o radu rasuti u mnogim zakonima primenjuju se u simbiozi sa opštim propisima matičnog Zakona o radu, koja počiva na pravilu (čija se starost meri vekovima) da poseban propis ima jaču pravnu snagu od opšteg. O tome vazda treba voditi računa.

Format A5, 259 strana
Cena: 2.200,00 din.  1.100,00 din.

Najznacajnije-novine-u-propisima-o-radu

Najznačajnije novine u propisima o radu i po osnovu rada/2016
Zbornik radova

Novele Zakona o radu bile su brojne i obimne u meri koja bi opravdala donošenje potpuno novog zakona. Pošto se nisu “ohladile”, još uvek privlače pažnju kako onih čija prava, obaveze i odgovornosti uređuju, tako i onih koji novelirane odredbe primenjuju. To je i bio razlog da novelama pomenutog zakona ovaj zbornik posveti posebnu pažnju, ne zapostavljajući ni odredbe koje nisu menjane. Ovakav presede proizveo je radove o: pojmu, razlikama i vrstama radnog odnosa, ugovoru o radu i njegovim izmenama; zapošljavanju stranaca u Srbiji i građana Srbije u inostranstvu; radnom odnosu na određeno vreme, radnom vremenu, odmorima i odsustvima; zaštiti zaposlenih na radu; pravnom položaju uzbunjivača; zaradama, naknadama zarada i drugim primanjima zaposlenih; položaju zaposlenih kod poslodavca u likvidaciji; pravima zaposlenih pred Fondom solidarnosti; prestanku radnog odnosa i posledicama nezakonitog prestanka radnog odnosa; ovlašćenjima inspektora i rezultatitma Inspektorata rada; vansudskom rešavanju radnih sporova; ulozi Vrhovnog kasacionog suda u ujednačavanju sudske prakse u rešavanju radnih sporova; radnom veku i pravu na penziju (sa posebnim osvrtom na penzionisanje žena); izvršenju odluka u parnicama iz radnog odnosa.

Format A5, 320 strana
Cena: 1.500,00 din.  750,00 din.

Primena-novog-ZIO

Primena novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju/2016
Zbronik radova

Jedna od najvećih slabosti našeg pravnog sistema u celini je svakako često i nedovoljno celishodno menjanje zakonskih propisa. Nažalost, izvršenje sudskih odluka u građanskopravnim stvarima predstavlja očigledan primer nedoslednosti zakonskih rešenja u ovoj oblasti. Iz referata koji su objavljeni u ovom zborniku se može sa sigurnošću utvrditi da postoje dvostruki kriterijumi u ocenjivanju izmena i dopuna Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Kao kvalitetna i od stručne javnosti dobro prihvaćena rešenja u novom Zakonu su: naziv javnih izvršitelja, povećanje njihove nadležnosti, smanjenje uticaja Ministarstva na rad javnih izvršitelja, vođenje žalbe, mogućnost odlaganja i sl. Rešenja koja su kritikovana su: prenormiranost, komplikovan sistem pravnih lekova, nedoslednost u pravničkom izražavanju, te unošenje odredaba o javnim izvršiteljima u organizacionom mislu u ZIO. Pravi sud o primeni jednog zakona i njegovom kvalitetu daće stručna javnost kada on zaživi u praksi. Ostaje nam da verujemo da će ovaj zbornik pomoći u boljem razumevanju i kvalitetnoj primeni novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

Format A5, 380 strana
Cena: 1.800,00 din.  900,00 din.

novi-propisi

Novi propisi u Republici Srbiji/2015
Zbornik radova

Zbornik predstavlja stručno-naučnu analizu novih propisa u Republici Srbiji. Autori su se bavili skorije donetim zakonima, kao i najavama i očekivanim izmenama u pojedinim oblastima prava: postupanjem redovnih sudova nakon odluka Ustavnog suda donetih po ustavnoj žalbi; novom konceptu javne uprave sa posebnim osvrtom na najavljene novine u Zakonu o opštem upravnom postupku; primenom insituta sporazuma o priznanju u krivičnom i prekršajnom pravu; materijalno-pravnim novinama iz Zakona o izmenama i dopunama KZ; izmenama porodičnog zakonodavstva; izmenama i dopunama Zakona o vanpraničnom postupku; izmenama Zakona o javnom beležništvu; novinama u posredovanju u rešavanju sporova; izvršenjem i obezbeđenjemsudskih odluka; novim rešenjima u Zakonu o hipoteci.

Format A5, obim 280 strana
Cena: 1.500,00 din.  750,00 din.

Novine-i-sporna-pitanja-u-primeni-Zakona-o-privatizaciji,-stecaju-i-osiguranju

Novine i sporna pitanja u primeni Zakona o privatizaciji, stečaju i osiguranju/2015
Zbornik radova

Cilj zbornika je da se pravno argumentovano ukaže na moguća pravna rešenja spornih pravnih pitanja uočenih u praksi privrednih sudova tokom primene navedenih zakona. Iznalaženje takvih rešenja se temelji na aktuelnoj praksi Ustavnog suda i sudskoj praksi redovnih sudova. Ponuđena rešenja sadržana u referatima ovog zbornika siguran su put za pravno re-levantno prevazilaženje u sudskoj praksi uočenih spornosti kojima se njihovi autori bave. Referati u zborniku se bave pravnim posledicama raskida ugovora o privatizaciji sa aspekta najnovijih odluka Ustavnog suda u kojima su zauzeta pravna stanovišta od neposrednog uticaja na pravne posledice raskida ovog ugovora. U tom kontekstu sagledana su i pitanja moguće odgovornosti države zbog nemogućnosti namirenja potraživanja usled restrukturiranja dužnika. Posebna grupa referata posvećena je razmatranju novih zakonskih rešenja u postupku stečaja, kao i njihovoj primeni u praksi. Tim povodom su analizirani i određeni novi pravni instituti stečaja i ukazano na aspekt praktičnog značaja njihove neposredne primene. Predmet autorske analize u oblasti stečaja su i najnovija sporna pravna pitanja uočena u sudskoj praksi privrednih sudova tokom sprovođenja stečajnog postupka. Aktuelnošću i predstojećom primenom novog Zakona o osiguranju, kao i predloženih rešenja u nacrtu novog Građanskog zakonika iz te oblasti, nametnuta je i potreba autorskog bavljenja tim pitanjima. Zato je posebna autorska pažnja usmerena na analizu položaja akcionarskog društva za osiguranje opredeljenog novim Zakonom, odnosno prikazu predloženih rešenja u Nacrtu građanskog zakonika za ugovor o osiguranju.

Format A5, obim 254 strane
Cena: 1.400,00 din.  700,00 din.

Novine-u-Zakonu-o-radu

Novine u Zakonu o radu/2015
Zbornik radova

Zbornik je posvećen Zakonu o izmenama i dopunama Zakona o radu koji je stupio na snagu 29. jula 2014. godine. Taj zakon sadrži najobimnije novele od svih kojima je Zakon o radu menjan i dopunjavan od njegovog usvajanja 2005. godine.
Zbornik ukazuje na ono što je menjano i šta još treba menjati u Zakonu o radu i pomaže u razumevanju novih, odnosno izmenjenih i dopunjenih propisa.
Radovi u ovom zborniku će doprineti pravilnoj primeni noveliranog Zakona o radu i opravdati očekivanja svih koji se bave upojedinjavanjem radnopravnih normi u njihovom dnevnom suočavanju sa izazovima i iskušenjima života.

Format A5, obim 215 strana
Cena: 1.200,00 din.  600,00 din.

Nova-zakonska-resenja

Nova zakonska rešenja/2014
Zbornik radova

Nacionalni program za usvajanje pravnih tekovina EU utvrđuje ne samo obaveze koje se tiču prenošenja prava EU u domaći pravni poredak, već i zadatke koji se moraju sprovoditi kako bi se ispunili politički i ekonomski kriterijumi pristupanja EU. Ključnih prioriteta za sprovođenje ovog programa je „demokratija i vladavina prava“. Cilj ovog zbornika je da čitaoce upozna sa velikim brojem izmena postojećih i donošenja novih zakona i omogući im lakšu primenu.
Po mišljenju Redakcije, kompetentnost autora i aktuelnost odabranih tema privući će pažnju stručne javnosti i čitalaca ovog zbornika. On će sigurno pravazići neposrednu namenu da bude prateći deo savetovanja jer zapravao predstavlja analizu normativnog supstrata srbije u ovom periodu.

Format B5, obim 332 strane
Cena: 900,00 din.  650,00 din.

mobing

Diskriminacija i mobing u sudskoj praksi
Autor: Mirjana Popović

Napetost između rada i kapitala, masovnost radnih sporova, porast aplikacija pred Evropskim sudom za ljudska prava i ustavnih žalbi pred Ustavnim sudom, gruba kršenja dostojanstva na radu predstavljaju srpsku stvarnost ali i izazov za autora.
Na normativnom planu oblast pravičnosti u radnim odnosima naročito u pogledu poštovanja dostojanstva na radu uređena je na zadovoljavajući način. Mi smo jedna od devet evropskih zemalja koja je donela poseban Zakon o zabrani zlostavljanja na radu, a pre toga Zakon o zabrani diskriminacije čiji deo je posvećen radnopravnoj zaštiti.
U cilju smanjenja raskoraka između normativnog i stvarnog autor knjige koja je pred nama prateći aktuelnu sudsku praksu potrudila se da nas ne samo upozna sa zakonodavnim rešenjima zemalja u regionu u pogledu diskriminacije i mobinga već i da nam pokaže i prikaže rešenja Evropskog suda za ljudska prava i što je za praktičare veoma bitno primere iz domaće sudske prakse u preko sto obrazloženih sudskih odluka.
Osim diskriminacije kao posebne specifične nepravde u oblasti radnog prava posebna pažnja je posvećena mobingu kao specifičnom obliku diskriminacije tj. uznemiravanju i ponižavajućem postupanju koji ima za cilj da povredi dostojanstvo lica ili grupe lica na osnovu njihovog ličnog svojstva.
Knjiga će pomoći stvaraocima i kreatorima prava u razmatranju problema sa teoretskog, zakonodavnog, sudskog i uporedno pravnog stanovišta; ali i u više od toga knjiga je namenjena najviše onima koji svakodnevno primenjuju ova pravila i to ne samo pravnicima, već i onima koji rukovode i staraju se da radni ambijent bude bez trvenja, nesuglasica, loših međusobnih odnosa, šikaniranja ili jednostavnije rečeno čuvanja dostojanstva na radu.

Format A5, obim 114 strana
Cena: 650,00 din.
*RASPRODATO

Veštačenje – građansko-pravni aspekt
Autori: Prof. dr Nebojša Šarkić, Mladen Nikolić

U knjizi su obuhvaćeni gotovo svi sporni aspekti sa kojima se sudovi sreću prilikom utvrđivanja činjenica u parničnom, vanparničnom, izvršnom, stečajnom i drugim građansko-pravnim postupcima. Koncepcija knjige određena je kao stručno štivo, sa pratećom literaturom i primerima iz prakse, i namenjena je prevashodno veštacima, ali može poslužiti i drugim pravosudnim profesijama: sudijama, tužiocima, advokatima, javnim beležnicima, izvršiteljima, pravnicima u privredi i sl, kada imaju problem sa utvrđivanjem činjenica, procenama ili drugim pravnim situacijama u kojima je neophodna stručna pomoć kojom oni ili organ u kome rade ne raspolažu. Knjigu preporučujemo i za pripremanje pravosudnog ispita, ali i za durge oblike strčnog usavršavanja.

Format A5, obim 204 strane
Cena: 1.265,00 din.

Direktan pogled, sa strane
Autor: Prof. dr Zoran M. Ivošević

Vitez poziva, sudija, profesor dr Zoran Ivošević, uveren da predstoji ubrzana obnova društva, davno je obećao: „Iskreno se nadam da ovakve knjige više neću pisati.“ Ipak, u svojim kolumnama, on i dalje piše o onome kako sudi i čemu izriče presude u ime naroda, javno. On je sudija čija se presuda javno izriče i daleko čuje. Dosledno i uporno objašnjava šta može, kako može, šta nije i nikada neće biti „vladavina prava“, ma kako to izgledalo sa pozicije vlasti. Teško je razaznati pravu suštinu ove knjige. Da li je to zbirka sudskih presuda, moralno nepristajanje autora ili udžebenik za monitoring stvarnosti?

Format A5, obim 216 strana
Cena: 400,00 din.

Kriza i obnova radnog zakonodavstva/2014
Zbornik radova

Savetovanje „Kriza i obnova radnog zakonodavstva“, za razliku od ranijih savetovanja koja su bila posvećena primeni radnopravnh propisa, posvećeno je tim samim propisima, a oni su u stanju krize izazvane unutrašnjim, regionalnim i globalnim problemima, pa zahtevaju da budu revidirani, kako bi odoleli iskušenjima i postali kompatbilni zahtevima vremena. Zato se i ovaj zbornik radova tazlikuje od ranijih zbornika. Sledeći ovakav koncept savetovanja, zbornik Vam nudi dokaze o krizi radnog zakonodavstva i ideje koje bi mogle biti delotvorne u njegovoj obnovi.

Format A5, obim 215 strana
Cena: 800,00 din.  550,00 din.

stecaj

Primena pojedinih instituta stečaja/2014
Zbornik radova

Tema ovog Zbornika radova su aktuelna sporna pitanja u domenu primene Zakona o stečaju. Ona su predstavljala profesionalni izazov za autore koji u svom svakodnevnom radu neposredno utiču na kreiranje pravnih stavova sudske prakse iz te oblasti. U tom kontekstu priređeni referati u ovom Zborniku se bave analizom spornih pravnih pitanja sa stanovišta profesionalnih iskustava nosilaca najviših pravosudnih fuknkcija. To je ujedno i pečat profesionalne autoritativnosti pravnih shvatanja iza kojih su stali autori referata.

Format A5, obim 192 strane
Cena: 700,00 din.  500,00 din.
*RASPRODATO

zlocin

Otkrivanje i kažnjavanje zločina u Srbiji
Autori: Prof.dr Živojin Aleksić, doc. dr Ivan Joksić

Ova monografija predstavlja simbiozu materija iz oblasti policijske istorije, krivičnog, materijalnog i procesnog prava, penologije i srodnih naučnih disciplina. Rezultati do kojih su došlli su izloženi na koncizan, sistematičan, logičan i metodološki ispravan način, s namerom da opravdaju očekivanja i zahteve šire naučne i stručne javnosti.

Format B5, obim 184 strane
Cena: 750,00 din.

dzaba

Džaba ste krečili
Autor: Prof. dr Zoran M. Ivošević

Ovo je knjiga čoveka koji nije samo pravnik, borac, sudija, nego i čovek koji pokazuje ljudsku dimenziju, a knjiga govori o njegovom traganju za idealnom vizijom prava, borbom i potragom za pravednim pravom. Svaki čitalac, bilo koje profesije, može se naći u ovom delu, pronaći zajednički put i ideje.

Format A5, obim 195 strana
Cena: 300,00 din.

Osiguranje života
Autori: Dr Zdravko Petrović, Tomislav Petrović

Knjiga je od izuzetnog značaja za praksu, tako da bismo je mogli nazvati priručnikom. Ona sadrži sledeća poglavlja: osiguranje života kao naročita vrsta osiguranja lica, reosiguranje života i lične rente, reosiguranje kao ponovno osiguranje rizika, ekonomski značaj osiguranja života, opšti uslovi za osiguranje lične rente i drugo.

Format A5, obim 236 strana
Cena: 500,00 din.

PREVARE

Prevare u osiguranju
Autori: Dr Zoran Radović, prof. dr Živojin Aleksić, dr Zdravko Petrović, Tomislav Petrović

U oblasti osiguranja moguće su veoma raznolike i brojne prevare, počev od namernog netačnog prijavljivanja štete ugovarača, prećutkivanja okolnosti koje su od značaja za procenu rizika, do kriminalnih aktivnosti koje se dešavaju u međunarodnoj trgovini.

Format A5, obim 302 strane
Cena: 600,00 din.

Krivično delo nedozvoljene polne radnje
Autor: Mr Marko Milović

Krivično delo nedozvoljene polne radnje u našem krivičnom zakonodavstvu ne predstavlja specifičnost koja je u apsolutnom smislu vezana za naš pravni sistem, no delimično i jeste. Iz tog razloga dat je uporednopravni pregled kako bi se bar delimično sagledala odgovarajuća zakonska rešenja ove krivičnopravne norme u pojedinim državama.

Format A5, obim 180 strana
Cena: 270,00 din.

TESTAMENT

Testament u starovjekovnom pravu
Autor: Prof. dr Savo D. Marković

Glavno dostignuće ove knjige je to što je sva materija koja govori o genezi ustanove testamenta u starovekovnim pravnim sistemima sistematizovana na jednom mestu.

Format A5, obim 147 strana
Cena: 200,00 din.

Muke s ustavom + Muke s ustavom II (komplet)
Autor: Prof. dr Zoran Ivošević

Format A5, prva knjiga: 159 strana; druga knjiga: 181 strana

Cena za komplet: 600,00 din.

U obranom bostanu
Autor:  dr Zoran Ivošević

Format A5, obim 167 strana

Cena: 250,00 din.

Smuti pa prospi
Autor: Zoran Ivošević

Format A5, obim 262 strane

Cena: 250,00 din.

Privredna društva u svetlu aktuelnih izmena zakona/2012
Zbornik radova

Format A5, obim 215 strana

Cena: 300,00 din.

Zaštita prava u oblasti rada/2013
Zbornik radova

Format A5, obim 355 strana

Cena: 300,00 din.

Novine u zakonskim rešenjima/2013
Zbornik radova

Format A5, obim 331 strana

Cena: 300,00 din.

Zaštita prava u oblasti rada/2012
Zbornik radova

Format A5, obim 331 strana

Cena: 300,00 din.

Novine u građanskim postupcima/2012
Zbornik radova

Format A5, obim 296 strana

Cena: 300,00 din.

Zaštita prava i podela nadležnosti/2011
Zbornik radova

Format A5, obim 251 strana

Cena: 300,00 din.

Praktična ptrimena novog Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima/2009
Zbornik radova

Format A5, obim 223 strane

Cena: 300,00 din.

Sva izdanja možete poručiti na tel/faks: 011/2623-879 ili 2182-163,
kao i na mail: sales@glosarijum.com.